logo

Eiendom

Via henvendelser fra privatpersoner, grunneiere og gjennom samarbeid med AT Skog SA og Bondelaget, bistår vi daglig i uenighet knyttet til tomtefeste, jordskifte, skjønn, ekspropriasjon, utvikling av eiendomsprosjekter og salg. Vi møter jevnlig i jordskifteretten i forbindelse med f.eks. grensetvister og veisaker.

Mange ønsker hjelp i forbindelse med generasjonsskifte av landbrukseiendommer. Her kan vi hjelpe gjennom hele prosessen. Vi kan bistå med å avklare odels- og åsetespørsmål, sette opp avtaler og tinglyse eiendomsoverdragelser, mm.

Tomtefeste er et rettsområde under stadig endring, og inntekter fra festetomter kan ha stor betydning for den enkelte grunneier. Det er viktig å sikre at festeavgifter blir regulert ved avtalenes utløp og at innløsningssummer blir korrekt fastsatt. I motsatt tilfelle kan grunneier gå glipp av betydelige inntekter. Vi holder oss derfor løpende oppdatert på regulering av festeavgifter og innløsningsregler mm.

Vi bistår grunneiere i forbindelse med skjønn, ekspropriasjon og grunnerverv. Ved bygging av veier, vannkraftverk, høyspentledninger, andre offentlige innretninger osv., kan utbygger kreve å få overta eiendomsrett mot erstatning. Dette er ekspropriasjon. Grunneiere føler seg gjerne maktesløse i forhold til det offentlige når det offentlige krever å overta grunn under trussel om ekspropriasjon. Det er da viktig å vite at den som krever å overta eiendom ved bruk av ekspropriasjon, plikter å dekke grunneier sine nødvendige advokatutgifter i forbindelse med prosessen. De fleste utbyggere er også villige til å dekke advokatutgifter i forbindelse med frivillig forhandling om salg.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.